Je Darwinova vývojová teorie zastaralá?

Ve dnech 22 a 23.10. 2005 se uskutečnila v Kongresovém centru Praha, Mezinárodní konference pod názvem:    „Darwin a inteligentní projekt.“ Podle večerních zpráv dne 22.10. na ČT1 se kongresu zúčastnilo přes 800 vědců z 20 zemí světa, naši biologové, dle Prof. Jana Zrzavého z Jihočeské university, účast odmítli. Jaké k tomu měli asi důvody?

 

Kritika Darwinovy vývojové teorie.

 

   Již v době svého zveřejnění vzbudila tato teorie pochybnosti a to nejen z teologických důvodů. Zásadní námitky proti darwinismu byly a jsou tyto: Přírodní výběr neobsahuje stadium vzniku živých organismů a nevysvětluje průkazně vznik nových druhů. Především chybí přechodné formy fosilií, jejichž přítomnost by bylo možno očekávat. Sám tvůrce teorie   Ch. Darwin si byl nedostatků vědom a doufal, že se je podaří odstranit dalšími výzkumy.

   Nestalo se tak ani po více než 100 letech, přes úsilí desetitisíců vědců na celém světě. Po zjištění, že evoluce se odehrává principiálně na mikrobiologické (molekulární) úrovni, byla Darwinova evoluční teorie rozpracována do současné formy, která je označována jako neodarwinismus.

 

Neodarwinismus.

 

 Tato teorie předpokládá, že k evoluci dochází na základě náhodných mutací. Mutace musí probíhat na úrovni DNA, aby jejich výsledky byly dědičné a měly pro evoluci význam. Náhodné mutace vznikají:

- při replikaci (kopírování) DNA v souvislosti s dělením buněk, tj. v podstatě jako důsledek omylu    a

- působením vnějších –kvantových- vlivů, např. vlivem záření, tj. v podstatě jako důsledek havárií.  

 

 Darwinova vývojová teorie je logická a všeobecně uznávaná, neodarwinismus však tuto logiku postrádá.

Snaží se nám vnutit představu, že pokud např. zajedeme se svým starým automobilem do servisu, kde nám nedopatřením špatně seřídí karburátor (omyl) a my cestou domů utrpíme několik dopravních nehod (havárií), přijedeme do garáže nejen s tvarově dokonalejší karoserií, ale navíc bez karburátoru, s moderním, elektronickým vstřikováním směsi. A to všechno, jako důsledek řady náhodných omylů a havárií.

   Tímto příkladem nechci zpochybnit úlohu mutací v průběhu evoluce. Pouze chci poukázat, že zdůvodnění celého vývoje od těch nejjednodušších jednobuněčných organismů až po tak složitý organismus, jakým je člověk, působením   n á h o d n ý ch   mutací, je nevěrohodné.

 

Teorie účelného uspořádání podle záměrů inteligentního činitele.

 

 Naštěstí to co nám předkládají neodarwinisté nestačilo uspokojit ani řadu vědců, kteří v současné době vytvářejí a na pražské konferenci vědecké veřejnosti prezentovali novou tzv. „ teorii účelného uspořádání podle záměrů inteligentního činitele“ (zkráceně ID – intelligent design.) Autoři nezpochybňují evoluci, poukazují však na tzv. „nezjednodušitelnou složitost“ některých biologických molekulárních systémů, které nemohly vzniknout na základě četných, po sobě následujících, drobných změn. Mohou existovat pouze jako celek a musely vzniknout záměrně, podle určitého plánu, či programu. Odebráním jediné složky z jejich neuvěřitelně složitých systémů, přestávají plnit svoji funkci a v průběhu evolučního vývoje by nemohly přežít.

 

 V teorii účelného uspořádání podle záměrů inteligentního činitele se setkáváme s neznámem, pro vědu nevysvětlitelným. Není to výjimečný případ. I v kosmologické teorii velkého třesku existuje fenomén singularity (tj. okamžik velkého třesku), který nemá vědecké vysvětlení. Přesto je obecně přijímán jak vědci věřícími, tak vědci materialisticky orientovanými. Nechápu, proč materialisté reagují na teorii ID tak podrážděně. Vždyť hypotéza velkého třesku názorně ukazuje, že na vědeckých teoriích s důsledky dotýkajícími se nadpřirozena, mohou bez problému spolupracovat obě skupiny, ku prospěchu všech.

 

   Většina současné diskuse o inteligentním plánu se soustřeďuje na knihu molekulárního biologa Michaela Behe Darwinova černá skříňka, ve které autor dokazuje, že neviditelný svět biologických soustav je protkán příklady nedělitelné složitosti, tj. systémů složených z mnoha složitých částí, z nichž všechny musely vzniknout najednou, aby celek mohl užitečně fungovat. Tyto systémy není možno budovat po částech pomocí nemyslícího darwinovského procesu, který – za předpokladu, že by uměl vyprodukovat alespoň část takového systému – si neumí schovat neužitečnou část v naději, že v budoucnu přijde doba, kdy se bude hodit. Ačkoliv Behe trvá na tom, že organismy byly najednou naplánovány, netvrdí už, že byly najednou i stvořeny. Plánovači mohou pracovat krok za krokem a mohou postupně měnit jeden druh v jiný. U plánovače je zásadní věcí, že hledí kupředu a sleduje konečný cíl, proto může skládat součásti jednu po druhé. Jestliže v nějakém složitém organismu rozeznáme inteligentní návrh či plán, nijak se tím neodchylujeme od vědy.

 

Závěr.

 

 Molekulární revoluce odhalila nečekanou říši složitostí a interakcí neuvěřitelně podobné počítačové technologii a vzdálené mechanickému pohledu, který ve vědě dominoval v době vytvoření neodarwinistické teorie. Nesmírně překvapivé je i zjištění, jak důkladně se buňky brání proti všem druhům náhodných genetických změn, které podle neodarwinismu tvoří zdroj evoluční variability.

Materialističtí  biologové se natolik upřeli ke své vlastní vědě, že přehlédli ( anebo odmítají respektovat) existenci kybernetiky. Díky kybernetice se věda obohatila o nové exaktní pojmy jako je „uspořádanost systému“, která se dá měřit pomocí množství informací, které systém pomocí své zpětnovazební výměny s okolím přijal a o „cílovou komplexitu systému“.Pomocí těchto pojmů lze hodnotit i biologické systémy. Protože komplexita informací obsažená v molekule DNA je srovnatelná jedině s komplexitami, které byly na Zemi vytvořeny pouze inteligencí člověka ( i když v mnohem jednodušší formě, jako je např. psaný text, nebo počítačový program), lze analogicky komplexitu DNA považovat jako výsledek působení mnohem vyšší, mimozemské inteligence.

 

 

Potvrzení inteligentního plánu lze očekávat v ne příliš vzdálené budoucnosti. Těžiště problematiky se pro podobnost s počítačovými technologiemi přenáší do oboru kybernetiky a lze tedy očekávat výsledky spíše od informatiků a matematiků, než od biologů.

 

 

A nyní k našim materialisticky orientovaným biologům z Jihočeské university. Proč nevyužili jedinečné příležitosti zúčastnit se mezinárodní vědecké konference, na které jejich kolegové, z těch nejprestižnějších universit, jako jsou Oxford, Cambridge apod., předložili svoji novou teorii? Nebylo nic snadnějšího, než soustředit se na některá slabší místa, která má každá nová teorie, dokonale se připravit a na konferenci veřejně vystoupit s kritikou.

 

 Odpověď na tuto otázku nám dává novinový článek, uveřejněný dne 29.10 2005 v deníku MF Dnes, pod názvem „Pražský sabat inteligentních designérů“, napsaný biologem z Jihočeské university, nepochybně žákem J. Zrzavého. Úroveň článku plně odpovídá jeho urážlivému názvu a svědčí o tom, že naši dialekticko-materialističtí biologové nejsou na takové odborné úrovni, aby mohli být účastníkům konference rovnocennými partnery. Naštěstí k účasti nenalezli dost odvahy a to je dobře. Alespoň nám neudělali ostudu.

 

  

 

Miloš Balátě.